Stadgar

STADGAR FÖR BYSKE BÅTKLUBB

Byske båtklubb bildades den 28 september 1933 och har sin hemort i Furuögrund, Byske.

Stadgarna antagna ovanstående datum samt reviderade 1973-03-07, 1998-12-06, 2007-01-01, 2012-05-28.

Ändamål. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet samt båtsport. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö och att främja en god kamrat och idrottsanda, att för sjö sportens bästa söka kontakter och samarbete med andra organisationer, att bedriva lämplig upplysnings- och ungdomsverksamhet inom ramen för sällskapets syften.

MEDLEMSKAP
§ 1
Medlem inväljs av styrelsen efter inlämnad ansökan. Medlem kan av styrelsen kallas till ständig ledamot, genom beslut på ordinarie möte kan medlem kallas till hedersmedlem. Som medlem i sällskapet kan – till halv medlemsavgift medlems maka/make inväljas.
Medlem bör verksamt främja sällskapets syften. Vid besök i hamnar ska han/hon iaktta gällande föreskrifter. Han/hon ska efter bästa förmåga undsatta nödställda sjöfarare och så långt som möjligt lämna erforderlig hjälp.
§ 2
Medlem som vill utträda ur sällskapet gör en skriftlig anmälan om detta till styrelsen och är därmed omedelbart skild från medlemskap. Eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens beslut.
§ 3
Medlem kan av styrelsen uteslutas ur sällskapet:
Om han/hon gjort sig skyldig till olämpligt uppförande eller på annat satt skadat föreningens anseende.
Om han/hon inte i den ordning sällskapets stadgar föreskriver, erlagt årsavgift eller på annat sätt brutit mot dessa stadgar.
Innan medlem utesluts ska han/hon lämnas möjlighet att med styrelsen eller om han/hon själv önskar med möte behandla uteslutningsorsaken.

MEDLEMSAVGIFT
§ 4
Medlems/familjemedlemsavgift betalas årsvis, årsavgiften beslutas av årsmötet.
Årsavgiften inbetalas per år och ska vara kassören tillhanda inom en månad från det datum inbetalningskort utsänts. Medlem under 18 år betalar halv medlemsavgift.

STYRELSEN
§ 5
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av: ordförande, kassör, sekreterare, vice ordförande samt tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs för en tid av två år alternativt mellan grupperna: ordförande, sekreterare, en ordinarie ledamot och en suppleant. Kassör, vice ordförande, två ordinarie ledamöter och en suppleant. Nyvald styrelse eller styrelsemedlem tillträder befattning omedelbart efter val.
§ 6
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst fem (5) av antalet ledamöter ar närvarande. Till styrelsens sammanträden ska även suppleanterna kallas. Styrelsens suppleanter har yttrande och förslagsrätt.
§ 7
Styrelsen skall verka för sällskapets framåtskridande och tillvarata dess intressen.
Ordföranden är sällskapets officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar stadgarnas efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i dennes ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. Nedan angivna åliggande bör tillkomma sekreterare, kassör.

SEKRETERAREN
att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden, även ordinarie och extra mötens protokoll,
att utsända kallelser till sällskapets möten och övriga arrangemang,
att registrera och förvara inkommande skrivelser,
att om ordföranden inte beslutar något annat, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa, samt att upprätta förslag till styrelsens verksamhetsberättelse.

KASSÖREN
att uppbära alla avgifter (anslag) till sällskapet och verkstalla alla utbetalningar.
att föra fullständig ekonomisk redovisning.
att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken även införes sällskapets förvärvade priser.
att om Styrelsen inte beslutar något annat förvara nämnda priser.
att till betryggande belopp försäkra sällskapets idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter.
att om Styrelsen inte beslutar något annat, fungera som sällskapets firmatecknare,
att upprätta förslag till styrelsens årsredovisning.

§ 8
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

SEKTIONER
§ 9
Inom sällskapet bör följande sektioner och kommittéer verka:
Festkommitté’ och ungdomskommitté’
Varje sektion utses årligen av styrelsen. I varje sektion ingår en styrelsemedlem som leder arbetet inom sektionen.
§ 10
Tillfälliga sektioner, nämnder eller kommittéer, avsedda for särskilda uppdrag väljs, när sådana anses nödvändiga, på allmänt möte och upplöses automatiskt efter verkställt uppdrag. Styrelsen äger dock rätt att mellan möten för viss fråga eller vissa uppdrag, utse tillfällig/tillfälliga, nämnd/nämnder eller kommitté/kommittéer men skall om så skett, anmäla detta vid nästkommande ordinarie möte.

REPRESENTATION
§ 11
Medlem får inte utan styrelsens (eller om styrelsen så bestämmer – sektionsstyrelsens) medgivande i officiella sammanhang representera sällskapet.

TÄVLINGAR
§ 12
Medlem som i sjösport inlett tävlande for sällskapet får inte under samma säsong tävla for annan klubb.

MÖTEN
§ 13
Med medlemmarna i sällskapet hålles:
Dels ordinarie årsmöte mellan den 1 mars till den 31 mars.
Dels extra möten när så erfordras.
Tidpunkt och plats for möten bestäms av styrelsen under iakttagande att kallelsen ska utfärdas senast 14 dagar före mötet.
§ 14
Röstratt tillkommer:
Medlem som erlagt avgift, samt ständiga ledamöter.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
Icke medlem har yttranderätt men inte förslagsrätt.
§ 15
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
§ 16
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två (2) justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet.
 5. Verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 8. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för nya verksamhetsåret.
 9. Val av:
  – styrelseledamöter och suppleanter till de poster, som i enlighet med § 5, ska omväljas.
  – två (2) revisorer. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
  – valberedning

Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 21 (förslag om stadgeändring eller upplösning av sällskapet minst 30) dagar före mötet.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION
§ 17
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till den 31 december
Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm.)tillhandahålls revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.
§ 18
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmöte

BESLUT
§ 19
Beslut fattas genom acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestäms utgången utom i frågor som omnämns i § 21 – genom enkel majoritet. Om vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag som biträdes
av ordföranden gälla.
Vid val med sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas med klubbslag.
§ 20
Beslut i fråga av ekonomisk natur får inte fattas, om frågan inte varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte. I föredragningslistan upptagna frågor av ekonomisk natur ska presenteras i kallelsen for mötet.
§ 21
Föreligger förslag om stadgeändringar, skall det framgå av kallelsen. Förslag om ändring av stadgar eller om sällskapets upplösning skall vid två av varandra följande möten varav ett ska vara årsmöte – upptagas till avgörande. För godkännande av dylika förslag kravs minst två (2) tredjedels majoritet av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.
§ 22
Beslut om upplösning av sällskapet ska innehålla föreskrifter om användning av sällskapets tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och ska omedelbart delges respektive special förbund med bestyrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse, balans och resultaträkning.
§ 23
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande special förbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren är ansvariga for att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.